എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പന് ഇന്ന് കാണുന്ന ചരൾ അങ്ങാടിയിൽ കുറച്ചു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ സ്ഥലത്തിന് നല്ല വിലയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ചാച്ചൻ അത് വിറ്റ് കുരിശുമല കയറി. കൃഷി ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങു മലമുകളിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്. അത് ചാച്ചൻ മൂന്ന് ആണ്മക്കൾക്കും ആയിട്ട് വീതിച്ചു നൽകി. എന്റെ അപ്പന് കിട്ടിയത് കുറച്ചു പാറകല്ലുകൾ മാത്രമാണെന്ന് അമ്മ എപ്പുഴും പറയും. ആ കല്ലുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഞാനും ചേട്ടനും കച്ചേരിക്കടവ് പുഴയും പള്ളിയും കണ്ടിരുന്നു. പള്ളി മൈതാനത്തു വാഹനങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു.
അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ ബാല്യത്തിന്റെ അവകാശം .
ലോകം അന്ന് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. വളരെ ചെറുത് . ആ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിന്നു തീർത്ത കണ്ണിമാങ്ങാകളും ചാമ്പങ്ങയും പേരക്കയും ചക്കയും കപ്പയും ഇന്നും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കെ

One thought on “എന്റെ വേരുകൾ (തുടർച്ച)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s