രക്തമില്ലായ്മയിൽ വറ്റി വരണ്ട്
ഉണങ്ങിപോയ നാഡി ഞരമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നിൽ
പ്രണയമില്ലായ്മയിൽ മുരടിച്ചു വഴി മാറി ഒഴുകിയ
രക്തത്തുള്ളികൾ ഉണ്ട്
അവയെ തിരഞ്ഞു പോണം
നിന്നെലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാൻ.

വന്നെന്നിൽ പ്രണയം നിറയ്ക്കുക ഒരു
ശിശുവിനോടെന്നപോലെ എന്നെ
പ്രണയം പഠിപ്പിക്കുക
നിന്റെ രാത്രികളെ എനിക്ക് വിറ്റ്
എന്നെ ഏൽക്കുക
നിന്നോടുള്ള ന്റെ സ്വർത്ഥതയിൽ സന്തോഷിക്കുക
അവഗണനയിൽ കരഞ്ഞു കണ്ണുനീർ വാർത്ത്
കലഹിക്കുക
വരു ഇനി നമുക്ക് മാത്രമാകാം
ഇതാ എന്റെ പ്രണയം സ്വീകരിക്കുക.
വരണ്ടുണങ്ങിയ
നാഡി ഞരമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി.
രക്തം ഒഴുകി തിമിർക്കട്ടെ

One thought on “എന്റെ പ്രണയം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s