മഴ പെയ്യുന്നു
എന്റെ ചില്ലകളിലൂടെ
എന്റെ വേരുകളിലൂടെ
ബാല്യകാല സ്‌മൃതികളുടെ കളിമണ്ണ്
കുഴച്ച് മഴ വെള്ളം ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നു
എന്റെ ധമനികളിൽ കലിതുള്ളി ഒഴുകുന്ന
രക്തം കുടിച്ചു നീണ്ട വേരുകൾ
ആ പഴയ വീടിന്റെ മുന്നിലെ
നടപ്പാതയിൽ വിശ്രമിച്ചു
വേര് വിയർത്ത രക്തം മണക്കുന്നു
കണ്ണുകൾ അടയുന്നില്ല
ഞാൻ എങ്ങനെ മരിക്കും?

One thought on “രക്തം മണക്കുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s