എന്റെ ഈ മൗനങ്ങൾക്ക് നീ ഉത്തരം തരേണ്ടതില്ല

എന്റെ ചിന്തകളിൽ നീ കൂട്ട് വരരുത്

എന്റെ മനസ്സിന്റെ കനൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് ആളിപടർന്ന ആശയങ്ങളെ നീ ചവറ്റു കുട്ടയിൽ എറിയുക

എന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കു

എന്റെ ഭ്രാന്തുകളെ നീ കാൽതുറങ്കിൽ അടയ്ക്കു

എന്നെ കല്ലെറിയു

എന്റെ ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടികൾ നിവർത്തിച്ചിട്ട് ആണിയടിക്കു

എന്റെ പ്രതിക്ഷേധസ്വരങ്ങൾ ഉയരരുത് , നാവ് അറുക്കു

എന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്രത്തെ നോക്കി പല്ലിളിക്കു

എന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കു

എന്റെ വായനയെ നിശ്ചയിക്കു

എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കു

മൗനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇല്ലല്ലോ…….

One thought on “മൗനങ്ങൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s