എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് യക്ഷി ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ട്. അന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജനിക്കും. അന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ സുന്ദരനും ആരോഗ്യവാനുമായിരിക്കും. എന്റെ വാക്കുകളുടെ സൗന്ദര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അവന് മുമ്പേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും. നിന്നെ എന്റെ പാലയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് ആണിയടിക്കും. നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. നീ എന്നെ താരാട്ട് പാടും. എന്റെ കവിളിൽ ചുംബിക്കും. നിർത്താതെ കഥകൾ പറയുകയും പാട്ട് പാടി തരുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്‌തകം എഴുതും.എനിക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളെ നൽകും.ഒടുവിൽ ആണ്ടാൾ ദേവനായികയെ പോലെ ഏഴ് സ്വർഗങ്ങളും കാണിച്ചു ആനന്ദത്തിലാറടിച്ചു നീ എന്നെ ഭോഗിച്ചു കൊല്ലും. അതുവരെ എന്നെ നിന്നോടൊത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കുക

2 thoughts on “യക്ഷിയും ഞാനും

  1. വികാരവിചാരങ്ങളെ മുന്നിലളന്നു, കണ്ണിൽ വശ്യതയോടെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന യക്ഷിരാവുകൾ… നന്നായി 👌

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s