മരണം ശീലമായിരിക്കുന്നു, ഉയിർപ്പും.

മരണത്തിന്റെ തണുപ്പും
ജീവന്റെ ചൂടും ആവാഹിച്ച്
ഞാൻ തുടരുകയാണ്
എന്നെ എപ്പോഴും അടക്കം ചെയ്യാറുള്ള
ആ ശ്മശാനത്തിലെ മതിൽ കെട്ടുകൾക്ക്
ഉയരം കൂടിയിരിക്കുന്നു .
അടുത്ത് കത്തിയമർന്ന
ചിതയിൽ നിന്നും അഗ്നിയെടുത്ത്
വീണ്ടും ജീവിക്കണം.
എന്തിനാ?

മരണം തുടരട്ടെ ‘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s